სადეპოზიტო სერტიფიკატი

ანაბრის ვალუტა - ლარი

პირველადი მინიმალური შენატანი - 50 000ლარი (თანხა უნდა იყოს 1000 ჯერადი)

ანაბრის ვადა – 12 და 24 თვე

თანხის დამატება - არ არის დაშვებული

საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა - ყოველდღიურად, წელიწადში 365 (სამასსამოცდახუთი) დღეზე დაანგარიშებით

სერტიფიკატის ვადაზე ადრე დარღვევა - არ არის დაშვებული

საპროცენტო სარგებლის გადახდა - ყოველწლიურად

სერტიფიკატის გასხვისება - დაშვებულია, ხორციელდება კრედო ბანკის პროცედურის შესაბამისად

სერტიფიკატის გასხვისების საკომისიო - სერტიფიკატის თანხის 0.1%, მინიმუმ 100 ლარი

ბანკის მიერ სადეპოზიტო სერტიფიკატის გამოსყიდვის პირობა*  - კლიენტი უხდის ბანკს პირგასამტეხლოს შემდეგი პირობით: სადეპოზიტო სერთიფიკატის დარჩენილი ვადის ანალოგიური ვადიანობის ბანკში მოქმედი მიმდინარე სადეპოზიტო სერთიფიკატის საპროცენტო სარგებელს ან სადეპოზიტო სერთიფიკატის დარჩენილი ვადის შემდგომი ვადის მქონე სადეპოზიტო სერთიფიკატის საპროცენტო სარგებელს დამატებული 3%.

ანაბრის ვადა

სარგებლის 12 თვეში ერთხელ რეალიზაციით - ლარი

 

ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი

 

ეფექტური საპროცენტო სარგებელი

 

12 თვე

11,0%

11,0%

24 თვე

11,5%

11,5%

36, 48, 60 თვე

განიხილება ინდივიდუალურად

 

* ბანკი არ არის ვალდებული ვადაზე ადრე  გამოისყიდოს სადეპოზიტო სერტიფიკატი აღნიშნული პირობით.