სადეპოზიტო სერტიფიკატი

ანაბრის ვალუტალარი

პირველადი მინიმალურიშენატანი - 5 000 ლარი (თანხა უნდა იყოს 1000 ჯერადი)

ანაბრის ვადა – 12 და 24 თვე

თანხის დამატება - არ არის დაშვებული

საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა - ყოველდღიურად, წელიწადში 365 (სამას სამოცდახუთი) დღეზე დაანგარიშებით

სერტიფიკატის ვადაზე ადრე დარღვევა - არ არის დაშვებული

საპროცენტო სარგებლის გადახდა - ყოველწლიურად

სერტიფიკატის გასხვისება - დაშვებულია, ხორციელდება კრედო ბანკის პროცედურის შესაბამისად

სერტიფიკატის გასხვისების საკომისიო - სერტიფიკატის თანხის 0.1%, მინიმუმ 100 ლარი

ბანკის მიერ სადეპოზიტო სერტიფიკატის გამოსყიდვის პირობა*  - კლიენტი უხდის ბანკს პირგასამტეხლოს შემდეგი პირობით: სადეპოზიტო სერთიფიკატის დარჩენილი ვადის ანალოგიური ვადიანობის ბანკში მოქმედი მიმდინარე სადეპოზიტო სერთიფიკატის საპროცენტო სარგებელს ან სადეპოზიტო სერთიფიკატის დარჩენილი ვადის შემდგომი ვადის მქონე სადეპოზიტო სერთიფიკატის საპროცენტო სარგებელს დამატებული 3%.

 ანაბრის ვადა

სარგებლის 12 თვეში ერთხელ რეალიზაციითლარი

 ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი

 

ეფექტური საპროცენტო სარგებელი

 

 12 თვე

10,75%

10,75%

 24 თვე

11%

11%

 36, 48, 60 თვე

განიხილება ინდივიდუალურად

 

* ბანკი არ არის ვალდებული ვადაზე ადრე  გამოისყიდოს სადეპოზიტო სერტიფიკატი აღნიშნული პირობით.