ზრდადი ანაბარი

ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

პირველადი მინიმალური შენატანი - 10 ერთეული ანაბრის ვალუტაში

სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი – არ მოითხოვება

ანაბრის ვადა – 6-24 თვე

საპროცენტო სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს

წლიური საპროცენტო სარგებელი:

ანაბრისვადა

GEL

 

USD

 

EUR

 

ნომინალური

ეფექტური

ნომინალური

ეფექტური

ნომინალური

ეფექტური

6-8 თვე

8.25%

8.40%

2.20%

2.21%

0.70%

0.70%

9-11 თვე

9.00%

9.08%

2.75%

2.76%

1.00%

1.00%

12 თვე

9.40%

9.42%

3.25%

3.25%

1.70%

1.70%

13-14 თვე

9.40%

9.35%

3.35%

3.34%

1.70%

1.70%

15-17 თვე

9.80%

9.68%

3.35%

3.34%

1.70%

1.70%

18-20 თვე

10.10%

9.86%

3.50%

3.47%

1.95%

1.94%

21-23 თვე

10.25%

9.90%

3.70%

3.65%

1.95%

1.94%

24 თვე

10.25%

9.83%

3.90%

3.84%

2.20%

2.18%

 

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებულია შემდეგი დაშვება: საწყისი თანხა აღებულია 1000 ერთეული,  საანგარიშო პერიოდი აღებულია პირველი იანვრიდან და ყოველთვიურად ანაბარი იზრდება 20 ერთეულით.

შენიშვნა: ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ლარის ანაბარს დაერიცხება შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 2%; აშშ დოლარის და ევროს ანაბარს სარგებელი არ დაერიცხება