ზრდადი ანაბარი

ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

პირველადი მინიმალური შენატანი - 10 ერთეული ანაბრის ვალუტაში

სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი – არ მოითხოვება

ანაბრის ვადა – 6-24 თვე

საპროცენტო სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს

წლიური საპროცენტო სარგებელი:

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლისას გაკეთებულია შემდეგი დაშვება: საწყისი თანხა აღებულია 1000 ერთეული,  საანგარიშო პერიოდი აღებულია პირველი იანვრიდან და ყოველთვიურად ანაბარი იზრდება 20 ერთეულით.

შენიშვნა: ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ლარის ანაბარს დაერიცხება შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 2%; აშშ დოლარის და ევროს ანაბარს სარგებელი არ დაერიცხება