ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის პირობები 

ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

მინიმალურიშენატანი – 100 ერთეული ანაბრის ვალუტაში

ანაბრის ვადა – 3-24 თვე

საპროცენტო სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად

წლიური საპროცენტო სარგებელი:

 

წლიური საპროცენტო სარგებელი

ვადის ბოლოს გატანით

ანაბრისვადა

GEL

 

USD

 

EUR

 

ნომინალური

ეფექტური

ნომინალური

ეფექტური

ნომინალური

ეფექტური

3-5 თვე

8.50%

8.74%

1.80%

1.81%

-

 

6-8 თვე

9.50%

9.69%

2.50%

2.51%

1.00%

1.00%

9-11 თვე

10.00%

10.08%

2.75%

2.76%

1.75%

1.75%

12 თვე

10.50%

10.50%

3.50%

3.50%

2.00%

2.00%

13-14 თვე

10.50%

10.41%

3.50%

3.49%

2.00%

2.00%

15-17 თვე

10.50%

10.33%

3.50%

3.48%

2.00%

1.99%

18-20 თვე

10.75%

10.44%

3.50%

3.47%

2.25%

2.24%

21-23 თვე

10.75%

10.31%

4.00%

3.94%

2.25%

2.23%

24 თვე

10.75%

10.23%

4.00%

3.92%

2.50%

2.47%

ყოველთვიური გატანით

ანაბრისვადა

GEL

 

USD

 

EUR

 

ნომინალური

ეფექტური

ნომინალური

ეფექტური

ნომინალური

ეფექტური

3-5 თვე

8.30%

8.62%

1.70%

1.71%

-

 

6-8 თვე

9.20%

9.60%

2.05%

2.07%

0.75%

0.75%

9-11 თვე

9.50%

9.92%

2.55%

2.58%

1.50%

1.51%

12 თვე

10.00%

10.47%

3.15%

3.15%

1.75%

1.75%

13-14 თვე

10.00%

10.47%

3.15%

3.20%

1.75%

1.76%

15-17 თვე

10.00%

10.47%

3.20%

3.25%

1.75%

1.76%

18-20 თვე

10.25%

10.75%

3.40%

3.45%

2.00%

2.02%

21-23 თვე

10.25%

10.75%

3.60%

3.66%

2.00%

2.02%

24 თვე

10.25%

10.75%

3.70%

3.76%

2.25%

2.27%

 

 

მითითებული საპროცენტო განაკვეთები ვრცელდება 250 ათას ლარამდე, 100 ათას დოლარამდე და 100 ათას ევრომდე გახსნილ ანაბრებზე. ამ ლიმიტებზე მეტ თანხაზე ანაბრების საპროცენტო განაკვეთი განიხილება ინდივიდუალურად.  

** ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოანგარიშებისთვის თანხა აღებულია 1000 ერთეული და საანგარიშო პერიოდი აღებულია პირველი იანვრიდან

შენიშვნა: ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ლარის ანაბარს დაერიცხება შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 1%;

აშშ დოლარის და ევროს ანაბარს სარგებელი არ დაერიცხება.