ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის პირობები: 

ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

მინიმალურიშენატანი – 100 ერთეული ანაბრის ვალუტაში

ანაბრის ვადა – 1-24 თვე

საპროცენტო სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად

წლიური საპროცენტო სარგებელი:

*მითითებული საპროცენტო განაკვეთები ვრცელდება 250 ათას ლარამდე, 100 ათას დოლარამდე და 100 ათას ევრომდე გახსნილ ანაბრებზე. ამ ლიმიტებზე მეტ თანხაზე ანაბრების საპროცენტო განაკვეთი განიხილება ინდივიდუალურად.  

**ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოანგარიშებისთვის თანხა აღებულია 1000 ერთეული და საანგარიშო პერიოდი აღებულია პირველი იანვრიდან

შენიშვნა: ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ლარის ანაბარს დაერიცხება შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 1%; აშშ დოლარის და ევროს ანაბარს სარგებელი არ დაერიცხება