ფინანსური მაჩვენებლები

კრედო ბანკის ფინანსური მაჩვენებლები და საოპერაციო შედეგები:

კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი 2018

კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი 2017

კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი 2016

სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის II კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის III კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის IV კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის I კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის II კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის III კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის IV კვარტალი

კრედო ბანკის კვარტალური ფინანსური მაჩვენებლები შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.

პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით