შერჩევის ფილოსოფია

ვის ვეძებთ ჩვენ

კრედოში თანაბარი შესაძლებლობა ეძლევა ყველა კანდიდატს, რომელსაც გააჩნია კრედოს მისიის განსახორციელებლად საჭირო შესაბამისი კვალიფიკაცია, ცოდნა და გამოცდილება. რეგიონებში ფილიალის თანამშრომლების შერჩევა ხდება ადგილობრივი მოსახლეობიდან, რადგან კრედო ხელს უწყობს რეგიონის განვითარებას. კადრების შერჩევა ხდება არა მარტო მათ ტექნიკურ ცოდნასა და განათლებაზე დაყრდნობით, არამეთ მათ პიროვნულ თვისებებსა და გასაუბრების დროს დამოკიდებულებაზე, რათა გაირკვეს კანდიდატის შესაბამისობა ორგანიზაციის ფასეულობებთან. ამდენად, კრედოში კადრების შერჩევის ფილოსოფია ემყარება ორგანიზაციის მისიას.

კრედო არ ეწევა ადამიანთა დისკრიმინაციას მათი ეროვნების, რასის, ტომის, სამშობლოს ან წარმოშობის, რწმენის ან სქესის ნიშნით, არამედ განიხილავს თითოეულ პიროვნებას მისი კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების საფუძველზე.

კადრების შერჩევისა და სამუშაოზე მიღების შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალურია და მისი გამოყენება ხდება მხოლოდ დასაქმებისას, პოზიციასთან შესაბამისობის გამოსავლენად. შერჩევის პროცესში კრედო მოქმედებს საქართველოს შრომითი კოდექსის დებულებების დაცვით.

ჩვენ ვეძებთ ნიჭიერ, სწრაფად განვითარებად და მოტივირებულ პიროვნებებს, რომელთაც გააჩნიათ სურვილი, საკუთარი წვლილი შეიტანონ ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევაში. კრედო ესწრაფვის კვალიფიციური პერსონალის სამუშაოზე მიღებასა და შენარჩუნებას, რომელიც ეფექტურად განახორციელებს მის თანამდებობრივ მოვალეობებს და მონაწილეობას მიიღებს ორგანიზაციის მიზნების შესრულებაში.