ჩვენი მისია

ჩვენი მისია

მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესების მდგრადი ფინანსური სერვისით უზრუნველყოფა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისა და დასაქმების შესაძლებლობების უზრუნველმყოფი ბიზნესების უპირატესობით

ჩვენი ხედვა

კრედო ბანკის ხედვაა უმწეოთათვის ხელის შეწყობა ოჯახის შემოსავლების გაზრდასა და სიღარიბის დაძლევაში, მყარი და სტაბილური საარსებო საშუალებების შექმნაში

ძირითადი ფასეულობები

ძირითადი ფასეულობების მიზანია ორგანიზაციაში თანამშრომელთა შორის ურთიერთგაგების გაღრმავება და საერთო ღირებულებების განმტკიცება. ღირებულებები არის ორგანიზაციული ქცევის ფუნდამენტური საფუძველი და ასახავს იმას, თუ ვინ ვართ ჩვენ, გვეხმარება სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში, მართავს ბიზნეს პროცესებს და არეგულირებს ადამიანთა შორის სამსახურეობრივ ურთიერთობებს. ძირითადი ღირებულებები ის პრინციპებია, რასაც ვიყენებთ ყოველდღიურ საქმიანობაში და აისახება ჩვენს სამსახურეობრივ ქმედებებსა და გადაწყვეტილებებში