ვადიანი ანაბარი

 

ვადიანი ანაბრის პირობები 

ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი

მინიმალურიშენატანი – 100 ლარი/აშშ დოლარი

ანაბრის ვადა – 3-24 თვე

საპროცენტო სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად

წლიური საპროცენტო სარგებელი

ანაბრისვადა

სარგებლისვადისბოლოსგატანით

სარგებლისყოველთვიურიგატანით

აშშდოლარი

ლარი

აშშდოლარი

ლარი

3-5 თვე

1.50%

8.50%

1.50%

8.30%

 

 

 

 

 

6-8 თვე

2.50%

9.50%

2.50%

9.20%

 

 

 

 

 

9-11 თვე

2.50%

10.00%

2.50%

9.50%

 

 

 

 

 

12 თვე

4.00%

10.50%

3.90%

10.00%

 

 

 

 

 

13-14 თვე

4.00%

10.50%

3.90%

10.00%

 

 

 

 

 

15-17 თვე

4.00%

10.50%

3.90%

10.00%

 

 

 

 

 

18-20 თვე

4.25%

10.75%

3.95%

10.25%

 

 

 

 

 

21-23 თვე

4.25%

10.75%

3.95%

10.25%

 

 

 

 

 

24 თვე

4.25%

10.75%

3.95%

10.25%

 

შენიშვნა: ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ლარის ანაბარს დაერიცხება შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 1%; აშშ დოლარის ანაბარს სარგებელი არ დაერიცხება