ფინანსური მაჩვენებლები

კრედო ბანკის ფინანსური მაჩვენებლები და საოპერაციო შედეგები:

კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი 2016

სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის II კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის III კვარტალი

კრედო ბანკის კვარტალური ფინანსური მაჩვენებლები შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.

ონლაინ დახმარება