ტარიფები

 
ბრძანება (N 3/004-16)

2016 წლის 20 მაისის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო_ს აღმასრულებელი დირექტორის ბრძანების (N 3/004-16) საფუძველზე ცვლილება შევიდა „მისო კრედო“-ს მიერ მსესხებლებთან გაფორმებულ ყველა სახის სესხის/პროდუქტის ხელშეკრულებებში, გადახდის გრაფიკებით გათვალისწინებული გადახდების გადაუხდელობის გამო ჯარიმის დარიცხვის წესთან დაკავშრებით.

  • ყოველ პირველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მომხმარებელს დაერიცხება დაგვიანებული გადაუხდელი ძირი თანხის 5%, არაუმეტეს 100 ლარის ოდენობით.
  • ნატვრის ბარათის და მოსავლის ბარათის მეშვეობით აღებული სესხებით ნივთების შეძენის შემთხვევაში, სესხის დაფარვის გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადაში გადასახდელი თანხის გადაუხდელობისას გადასახდელ ძირ თანხას დაერიცხება ჯარიმა: მხოლოდ ყოველ პირველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაგვიანებული გადაუხდელი ძირი თანხის 5%, არა ნაკლებ 5 ლარისა და არაუმეტეს 100 ლარის ოდენობით.

SMS და დისტანციური მომსახურების თვიური გადასახადი

განვადება

0.30 ლარი

Start up სესხი

1.50 ლარი

მომენტალური სესხი

1.00 ლარი

მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხი (SME)

1.00 ლარი

მომსახურების გადასახადი კრედო ბანკის არამომენტალურ ბიზნეს სესხებზე:

1,500 ა.შ.შ დოლარამდე

0.50 ლარი

1,501 ა.შ.შ დოლარი-5,000 ა.შ.შ დოლარი

0.75 ლარი

5,001 ა.შ.შ დოლარი-7,000 ა.შ.შ დოლარი

1.00 ლარი

7,001 ა.შ.შ დოლარი-10,000 ა.შ.შ დოლარი

1.50 ლარი

10,001 ა.შ.შ დოლარი-15,000 ა.შ.შ დოლარი

2.00 ლარი

15,001 ა.შ.შ დოლარზე მეტი

2.50 ლარი

*ეკვივალენტი ლარში

სესხის მომსახურების ანგარიშის გადასახადი

აღნიშნული გადასახადი განკუთვნილია მხოლოდ სასესხო პროდუქტებისთვის

  • ლარის სესხის შემთხვევაში - თვეში 0.30 ლარი
  • დოლარის სესხის შემთხვევაში - თვეში 0.60 ლარი
ონლაინ დახმარება