ტარიფები

 
ბრძანება (N 3/004-16)

2016 წლის 20 მაისის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო_ს აღმასრულებელი დირექტორის ბრძანების (N 3/004-16) საფუძველზე ცვლილება შევიდა „მისო კრედო“-ს მიერ მსესხებლებთან გაფორმებულ ყველა სახის სესხის/პროდუქტის ხელშეკრულებებში, გადახდის გრაფიკებით გათვალისწინებული გადახდების გადაუხდელობის გამო ჯარიმის დარიცხვის წესთან დაკავშრებით.

  • ყოველ პირველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მომხმარებელს დაერიცხება დაგვიანებული გადაუხდელი ძირი თანხის 5%, არაუმეტეს 100 ლარის ოდენობით.
  • ნატვრის ბარათის და მოსავლის ბარათის მეშვეობით აღებული სესხებით ნივთების შეძენის შემთხვევაში, სესხის დაფარვის გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადაში გადასახდელი თანხის გადაუხდელობისას გადასახდელ ძირ თანხას დაერიცხება ჯარიმა: მხოლოდ ყოველ პირველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაგვიანებული გადაუხდელი ძირი თანხის 5%, არა ნაკლებ 5 ლარისა და არაუმეტეს 100 ლარის ოდენობით.

SMS და დისტანციური მომსახურების თვიური გადასახადი

განვადება

0.30 ლარი

Start up სესხი

1.50 ლარი

მომენტალური სესხი

1.00 ლარი

მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხი (SME)

1.00 ლარი

მომსახურების გადასახადი კრედო ბანკის ყველა სხვა პროდუქტისთვის:

1,500 ა.შ.შ დოლარამდე

0.50 ლარი

1,501 ა.შ.შ დოლარი-5,000 ა.შ.შ დოლარი

0.75 ლარი

5,001 ა.შ.შ დოლარი-7,000 ა.შ.შ დოლარი

1.00 ლარი

7,001 ა.შ.შ დოლარი-10,000 ა.შ.შ დოლარი

1.50 ლარი

10,001 ა.შ.შ დოლარი-15,000 ა.შ.შ დოლარი

2.00 ლარი

15,001 ა.შ.შ დოლარზე მეტი

2.50 ლარი

*ეკვივალენტი ლარში

 

სესხის მომსახურების წლიური საკომისიო

კრედო ბანკის სასესხო პროდუქტებს, რომელთა ვადაც აღემატება 12 თვეს და სესხის თანხა ნაკლებია ან ტოლია 4,000 აშშ დოლარის და ნაკლებია ან ტოლია 10,000 ლარის, სესხის მომსახურების საკომისიოს გარდა, რომლის გადახდაც ხდება სესხის გატანისთანავე, ასევე ერიცხება ყოველწლიური მომსახურების საკომისიო.

სესხის მომსახურების წლიური საკომისიო დოლარში გაცემული სესხებისთვის

სესხის საწყისი ზომა

წლიური მომსახურების საკომისიოს ტარიფი

1,000 ა.შ.შ დოლარზე ნაკლები

1.50%

1,001 ა.შ.შ დოლარი - 4,000 ა.შ.შ დოლარი

1.00 %

სესხის მომსახურების წლიური საკომისიო  ლარში გაცემული სესხებისთვის

სესხის საწყისი ზომა

წლიური მომსახურების საკომისიოს ტარიფი

2,500 ლარზე ნაკლები

1.50%

2,501 ლარი - 10,000 ლარი

1.00 %

სესხის მომსახურების წლიური საკომისიო 2016 წლის 19 სექტემბრიდან გაცემულ სესხებზე აღარ ვრცელდება