შერჩევის ფილოსოფია

ვის ვეძებთ ჩვენ

კრედო ბანკში თანაბარი შესაძლებლობა ეძლევა ყველა კანდიდატს, რომელსაც გააჩნია კრედო ბაკის მისიის განსახორციელებლად საჭირო შესაბამისი კვალიფიკაცია, ცოდნა და გამოცდილება. რეგიონებში სერვისცენტრების თანამშრომლების შერჩევა ხდება ადგილობრივი მოსახლეობიდან, რადგან კრედო ბანკი ხელს უწყობს რეგიონის განვითარებას. კადრების შერჩევა ხდება არმარტო მათ ტექნიკურ ცოდნასა და განათლებაზე დაყრდნობით, არამეთ მათ პიროვნულ თვისებებზე და გასაუბრების დროს დამოკიდებულებაზე, რათა გაირკვეს კანდიდატის შესაბამისობა ორგანიზაციის ფასეულობებთან. ამდენად, კრედო ბანკში კადრების შერჩევის ფილოსოფია ემყარება ორგანიზაციის  მისიას. კრედო ბანკი არ ეწევა ადამიანთა დისკრიმინაციას მათი ეროვნების, რასის, ტომის, სამშობლოს ან წარმოშობის, რწმენის ან სქესის ნიშნით, არამედ განიხილავს თითოეულ პიროვნებას მისი კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების საფუძველზე.

კადრების შერჩევია და სამუშაოზე მიღების შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალურია და მისი გამოყენება ხდება მხოლოდ დასაქმების შესაბამისობის გამოსავლენად. შერჩევის პროცესში კრედო ბანკი მოქმედებს საქართველოს შრომითი კოდექსის შესაბამისად.

ჩვენ ვეძებთ ნიჭიერ, სწრაფად განვითარებად და მოტივირებულ პიროვნებებს,რომელთაც გააჩნიათ სურვილი საკუთარი წვლილი შეიტანონ ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევაში. კრედო ბანკი ესწრაფვის კვალიფიციური პერსონალის სამუშაოზე მიღებას და შენარჩუნებას ,რომელიც ეფექტურად განახორციელებს მის თანამდებობრივ მოვალეობებს და მონაწილეობას მიიღებს ორგანიზაციის მიზნების შესრულებაში.