ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის პირობები 

ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი

მინიმალურიშენატანი – 100 ლარი/აშშ დოლარი

ანაბრის ვადა – 1-24 თვე

საპროცენტო სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად

წლიური საპროცენტო სარგებელი:

ანაბრის ვადა სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით
აშშ დოლარი ლარი
  ნომინალური ეფექტური* ნომინალური ეფექტური*
თვე - - 6.50% 6.70%
2 თვე - - 7.00% 7.21%
3-5 თვე 1.50% 1.50% 8.50% 8.74%
6-8 თვე 2.50% 2.51% 9.50% 9.69%
9-11 თვე 2.50% 2.51% 10.00% 10.08%
12 თვე 4.00% 4.00% 10.50% 10.50%
13-14 თვე 4.00% 3.99% 10.50% 10.41%
15-17 თვე 4.00% 3.97% 10.50% 10.33%
18-20 თვე 4.25% 4.20% 10.75% 10.44%
21-23 თვე 4.25% 4.18% 10.75% 10.31%
24 თვე 4.25% 4.16% 10.75% 10.23%

ანაბრის ვადა სარგებლის ყოველთვიური გატანით
აშშ დოლარი ლარი
  ნომინალური  ეფექტური* ნომინალური ეფექტური*
თვე - - - -
2 თვე - - 6.50% 6.70%
3-5 თვე 1.50% 1.51% 8.30% 8.62%
6-8 თვე 2.50% 2.53% 9.20% 9.60%
9-11 თვე 2.40% 2.53% 9.50% 9.92%
12 თვე 3.90% 3.97% 10.00% 10.47%
13-14 თვე 3.90% 3.97% 10.00% 10.47%
15-17 თვე 3.90% 3.97% 10.00% 10.47%
18-20 თვე 3.95% 4.02% 10.25% 10.75%
21-23 თვე 3.95% 4.02% 10.25% 10.75%
24 თვე 3.95% 4.02% 10.25% 10.75%


*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოანგარიშებისთვის თანხა აღებულია 1000 ერთეული და საანგარიშო პერიოდი აღებულია პირველი იანვრიდან
 

შენიშვნა: ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ლარის ანაბარს დაერიცხება შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 1%; აშშ დოლარის ანაბარს სარგებელი არ დაერიცხება